Canal de denúncia i codi ètic

CODI ÈTIC

La reputació de prestigi i qualitat que venim construint des de l’origen del nostre Grup respon a una tasca col·lectiva i diària que hem de cuidar totes i cadascuna de les persones que formem part del projecte GRUP GEPORK. Del nostre compromís i responsabilitat individual amb aquests principis i valors depèn la bona marxa de l’ organització.

Actuar amb integritat és més que protegir la imatge i la reputació de la nostra empresa, és també mantenir un lloc on tots/es estem orgullosos/es de treballar. Per això, GRUP GEPORK ha elaborat aquest Codi que a través dels nostres valors i principis bàsics defineix les pautes de comportament que fan de la nostra companyia un lloc on sentir-se orgullós de pertànyer.

Això significa actuar amb honestedat i tractar cadascun de nosaltres, els/les nostres clients/es, accionistes i proveïdors/es de manera justa i amb dignitat. Per tant, tots els/les empleats/des, col·laboradors/es i membres dels òrgans de govern d’administració de la companyia, així com persones en general que treballin o prestin els seus serveis en GRUP GEPORK estem obligats a complir-lo, a fomentar la seva difusió i a integrar-lo en el dia a dia de la nostra activitat.

CANAL DE DENÚNCIA 

Tal com s’estableixen els Principis del Codi Ètic de Grup Gepork (en endavant l’Empresa) aprovats pel Consell d’Administració, totes i cadascuna de les persones que treballen en Grup Gepork s’han de comportar amb integritat i complir les lleis i normes internes en les seves activitats quotidianes i, a més, tenen el deure de cooperar per evitar que algú actuï de forma incorrecta o no íntegra.

Per això, és un deure de tots els/les treballadors/es, directius/es, consellers/es externs/es, clients/es i proveïdors de l’Empresa comunicar qualsevol presumpta irregularitat o acte contrari a la legalitat o a les normes internes dels quals tinguin coneixement. Només així serà possible que qualsevol sospita o dubte d’irregularitat sigui comprovada i, si s’escau, es puguin adoptar les mesures adequades per reparar-ne les conseqüències i evitar que aquesta irregularitat es repeteixi en el futur; millorant d’aquesta manera l’entorn professional, social, ètic i de compromís amb el compliment de lleis i normes de Grup Gepork.

A la vista d’això, per la present política, Grup Gepork disposa d’un Canal de Denúncia amb compliment a la Llei 2/2023; a través del qual els/les treballadors/es, directius/es, consellers/es i restants grups d’interès puguin comunicar qualsevol informació de la qual es tingui coneixement, per qualsevol mitjà -formal o no- sobre l’existència d’una possible irregularitat,  contrari a la legalitat o a les normes internes establertes.

En la gestió del Canal de Denúncia regeixen els principis de confidencialitat de les dades aportades i de les declaracions realitzades, respecte i fonament; de manera que, qualsevol decisió que s’adopti a partir de la seva recepció, es farà de forma raonada, proporcionada i considerant les circumstàncies dels fets denunciats, amb ple respecte sempre dels drets i de les degudes garanties per al/la denunciant i per a les persones afectades, si n’hi hagués.

En particular, el Canal garanteix la confidencialitat de la identitat dels/les denunciants i persones afectades, així com de les comunicacions. Igualment, es garanteix la presumpció d’ innocència a totes les persones afectades. Tota persona que denunciï gaudirà de la deguda protecció i qualsevol acció respecte a ella, que pugui entendre’s com a amenaça, discriminació o represàlia, serà sancionada.

Formulari de denúncia

Canal de denuncies

Codi ètic Grup Gepork

VOLEM AJUDAR-VOSContacte
938 543 976
bionet@bionet.cat
www.bionet.cat
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2024/07/ISO-9001-ISO-14001-RGB-blanco-1-e1720684827304.png
VENIU A CONÈIXER-NOSAdreça
Bionet
08510 Masies de Roda
Finca El Macià s/n
SEGUIM CONNECTATSXarxes socials
Estigueu informats de totes les novetats a les nostres xarxes socials. Seguiu-nos!
IdiomaIdioma