EL SERVEIDestrucció confidencial
de documents

La destrucció confidencial de documents es basa en la reducció dels documents en tires o partícules de les quals no es puguin extreure de cap manera les dades que contenien.

Moltes empreses de sectors diversos basen la seva activitat en informació escrita: bases de dades, documents de text, fulls de càlcul o imatges.

Molta de la informació sensible que posseeixen les empreses està en format paper i, quan la importància de les dades dels documents empresarials perd el seu valor, cal emprar protocols de destrucció de les dades confidencials per evitar que arribin a mans de tercers.

Bionet ofereix el servei de recollida i destrucció de documents amb dades confidencials en format paper i/o digital  garantint la seva destrucció de forma confidencial a nivell indesxifrable, il·legible i irrecuperable, complint la legislació vigent de protecció de dades de caràcter personal.

La gestió del material de caràcter confidencial es realitzarà segons la norma UNE-15713: 2010 Destrucció segura del material confidencial. Codi de bones pràctiques i d’acord amb la LOPD “Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal” i el RGPD “Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades”.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
PAPER

Contenidor per a
paper

https://bionet.cat/wp-content/uploads/2021/03/Documents-confidencials.png

Bionet proporciona contenidors per dipositar la documentació confidencial. Aquest contenidor es lliura tancat amb una brida identificada amb una numeració única per obtenir una traçabilitat completa de la documentació.

Un cop ple, el transport del contenidor amb material de caràcter confidencial es realitzarà en vehicles acreditats i protegits contra l’accés no autoritzat. El transportista estarà format i anirà correctament uniformat, segons la norma UNE-15713: 2010.

La destrucció del contenidor es realitzarà de manera confidencial, indesxifrable, il·legible i irrecuperable, d’acord amb la LOPD / RGPD i els procediments i mesures de la norma UNE-15713: 2010, mitjan­çant un procés mecànic de trituració (en fragments de la mida nº4) per destrucció física a la planta, i gestionades d’acord amb les lleis mediambientals estatals, autonòmiques o europees, per al seu reciclatge, valorització o eliminació. La informació continguda en la documentació tractada no podrà ser, per tant, reconstruïda, evitant així el seu ús indegut per part de tercers.

Un cop destruït el contenidor, el centre rebrà un document certificant la seva destrucció indicant el número de brida corresponent.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
VARIS

Altres
suports

Des de Bionet també oferim la gestió confidencial d’altres suports com: CD’s, USB, disquets, ribbons, discs durs i altres suports electrònics.

Segons la tipologia i volum del suport, aquest serà recollit amb un tipus de contenidor identificat amb un numero únic.

La destrucció del contenidor es realitzarà de manera confidencial, indesxifrable, il·legible i irrecuperable, d’acord amb la LOPD / RGPD i els procediments i mesures de la norma UNE-15713: 2010.

Els  CD’s, disquets, ribbons són destruïts a través d’un procés mecànic de trituració (en fragments de la mida 20mm) per destrucció física a la planta.

Els discs durs i USB són destruïts a través d’una fragmentació de la informació i una posterior gestió del dispositiu.

Un cop destruït el suport electrònic, el centre rebrà un document certificant la seva destrucció indicant el número identificatiu corresponent.

https://bionet.cat/wp-content/uploads/2021/05/ALTRES_SUPORTS-640x768.jpg
VOLEM AJUDAR-VOSContacte
938 543 976
bionet@bionet.cat
www.bionet.cat
https://bionet.cat/wp-content/uploads/2024/07/ISO-9001-ISO-14001-RGB-blanco-1-e1720684827304.png
VENIU A CONÈIXER-NOSAdreça
Bionet
08510 Masies de Roda
Finca El Macià s/n
SEGUIM CONNECTATSXarxes socials
Estigueu informats de totes les novetats a les nostres xarxes socials. Seguiu-nos!
IdiomaIdioma